Mało znaną i niedocenianą formą szkolenia okresowego w zakresie BHP na rynku pracy jest samokształcenie kierowane. Obecnie cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców wykorzystujących i korzystających z nowoczesnych instrumentów rozwoju cywilizacji.

Wprowadzenie samokształcenia kierowanego, jako rozwiązania systemowego, w firmie daje korzyści w postaci:

 • przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych,
 • uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach,
 • uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego oraz konieczności uczestniczenia w nim pracowników,
 • zapanowania nad czasookresem konieczności przeprowadzenia szkolenia okresowego niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników,
 • przeprowadzania konsultacji z wskazanym przez organizatora szkolenia specjalistą z zakresu BHP merytorycznie i praktycznie przygotowanym w tym zakresie,
 • dostarczenia materiałów szkoleniowych dostosowanych zarówno do zakresu szkolenia, jak i do możliwości percepcyjnych biorących udział w szkoleniu osób.

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm., szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać:
1. Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności:
– kierownicy
– mistrzowie
– brygadziści
2. Pracownicy administracyjno-biurowi.

Samokształcenie kierowane jest przeprowadzane w następujący sposób:

 1. Otrzymanie imiennego zgłoszenia od pracodawcy/uczestnika(ów) szkolenia.
 2. Przesłanie przez organizatora szkolenia do Usługobiorcy rachunku obejmującego ustalony koszt szkolenia.
 3. Przekazanie Usługobiorcy materiałów szkoleniowych z testem egzaminacyjnym pocztą elektroniczną po dokonaniu płatności rachunku i przesłaniu potwierdzenia.
 4. Przekazanie przez pracodawcę/uczestnika(ów) wypełnionej ankiety, rozwiązanego testu egzaminacyjnego.
 5. Przesłanie Państwu drogą pocztową oryginału zaświadczenia, potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego BHP, po ukończeniu szkolenia.

Całkowity koszt szkolenia okresowego (samokształcenie kierowane) obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje oraz zaświadczenie BHP.